Sacred Heart Triduum, Artane Parish 22 – 23 June 2022