Naíonra Tír Na nÓg

CONTACT DETAILS:-

Sue Keogh: Mobile – 086 8516187
Úna Ní Mhuirí: Mobile – 087 6771832
Email: naionratirnanog21@gmail.com

Ionad luath-thumoideachais is é  Naíonra Tír na nÓg do pháistí idir 3-5 bliana d‘aois faoi chúram beirt mhúinteoir luathbhlianta a bhfuil taithi acu, Úna Ní Mhúirí agus Susan Keogh. Is trí mhodh an tsúgartha a fhoghlaimíonn an páiste ag an aois seo agus is trí mheán na Gaeilge a dhéantar  i dtimpeallacht chairdiúil    . Aidhmeanna an naíonra ná:

  1. Forbairt iomlán an pháiste a chothú sna luathbhlianta
  2. Cabhrú le páistí atá á dtógáil le Gaeilge luath-oideachas a fháil ina dteanga féin agus an teanga sin a shaibhriú
  3. Cabhrú le páistí gan Ghaeilge an dara teanga a shealbhú go nádúrtha
  4. Seirbhís d’ardchaighdeán a chur ar fáil ionas go mbeidh eispéireas slán, taitneamhach, tairbheach ag an bpáiste i dtimpeallacht chairdiúil, faoi chúram foireann cháilithe.

Naíonra Tír na nÓg is an early-immersion setting for children aged 3-5 years, supervised by 2 experienced early-years teachers, Úna Ní Mhúirí and Susan Keogh.  Children of this age learn through play and this is done through the Irish language in a safe and caring environment. The naíonra aims to:

  1. Support the child’s overall development during their early years
  2. Help children who are being raised with Irish to enrich their language skills by providing early-years education through their home language
  3. Help children acquire a second language in a natural setting
  4. Provide an excellent service so that children are assured of a safe, enjoyable and beneficial experience in a friendly environment, under the supervision of qualified staff.